Slide background

Huismuis

Leefwijze

Inheems. Leeft in kleine en grote groepen met een eigen territorium. Muizenplagen in gebouwen worden meestal veroorzaakt door huismuizen. Draagtijd van huismuizen bedraagt 21 dagen, een vrouwtje werpt 5-8 jongen, de zoogperiode bedraagt 3 weken. Jongen zijn na 2 maanden geslachtsrijp. Leeftijd, gemiddeld 1 jaar. Uitbreiding van een populatie is sterk afhankelijk van nestgelegenheid en voedselaanbod; voedsel: alleseter (3-5 gram per dag) met een duidelijke voorkeur voor granen, peulvruchten en noten, vetrijke spijzen (kaas, boter e.d.) voedsel met hoog suikergehalte, voorraadvorming

Overlast

Muizen zijn knaagdieren en moeten blijven knagen om tanden kort te houden. Knaagschade aan alles wat ze tegenkomen, papier, textiel, hout, kunststof kabels en leidingen. Bevuilen voedselvoorraden met urine en faeces. Stankoverlast (muizengeur en kadavers). Rustverstoring. Verspreiders van ziektekiemen (voedselvergiftiging).

Voorkomen overlast

Treffen van bouwkundige maatregelen: gaten groter dan 0,5 cm afdichten; schuilplaatsen wegnemen.Treffen van hygiënische weringsmaatregelen: voedsel afsluiten; voedselresten wegnemen.

Ontheffingen / vrijstellingen

Omdat de huismuis niet als beschermde diersoort is aangewezen, gelden de verboden in de FF-wet om dit dier te vangen, doden, te verontrusten, etc. niet. Wel geldt de algemene zorgplichtbepaling, neergelegd in artikel 2 FF-wet (een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving). Deze bepaling die geldt voor alle in het wild levende dieren, houdt in dat een dier niet zinloos gedood, verontrust of gevangen mag worden.