Slide background

Ons doel: veilige , perfecte bestrijding. Tevreden klanten!

Organisatie

Adviseurs

Adviseurs onderhouden de contacten met klanten. De adviseurs kunnen vanuit hun kennis en ervaring bij klanten controles uitvoeren op zowel de uitvoering van de bestrijding als op de bouwkundige en hygiënische aspecten m.b.t. de plaagdierbestrijding. U hebt altijd een vast aanspreekpunt welke u volledig op de hoogte houdt bij eventuele vragen.

Bestrijdingstechnici

De bestrijdingstechnici zijn verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de preventieve maatregelen en eventuele bestrijdingswerkzaamheden bij de aan hun toegewezen relaties. Hierbij hanteert EcoQueen de stelregel dat iedere locatie een vaste bestrijdingstechnicus krijgt toegewezen. De bestrijdingstechnicus onderhoudt het contact met de opdrachtgever. De bestrijdingstechnicus overlegt met de opdrachtgever de maatregelen die eventueel vooraf moeten worden uitgevoerd.

Servicemanager

De servicemanager is de direct leidinggevende en draagt zorg voor de planning van de werkzaamheden. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van de buitendienst zoals het verzorgen voor het opleidingsniveau en de teamspirit. De servicemanager is verantwoordelijk voor de verspreiding van werkinstructies en procedures, zodat alle buitendienstmedewerkers ervan op de hoogte zijn.

Bestrijdingsvormen

EcoQueen werkt met een bestrijdingssysteem welke wordt afgestemd op het soort bedrijf en de eventuele eisen gesteld door afnemers.
EcoQueen maakt hiervoor gebruik van het;

• Q.R.S. -systeem (Quality Report System);

DE ONDERDELEN

• Voorlichting
• Contractafspraken
• Plattegrond
• Veiligheidsbladen
• Inspectieverslag
• Controlestaat
• Certificaat bestrijdingstechnicus
• Hulpdienst/Contactinformatie
• Meldingen & Bereikbaarheid

ECOQUEEN heeft een 24-uurs bereikbaarheidssysteem. Dit systeem verzekert u ervan dat u 24 uur per dag uw melding bij onze kunt doorgeven en dat er binnen 24 uur actie wordt ondernomen op de door u gedane melding.

Uitvoering

• Bij de knaagdierendetectie wordt niet standaard gewerkt met vergiftigd lokaas.
transOm een dergelijk systeem in te kunnen voeren dient de plaagdierwering
transen de hygiëne op een voldoende niveau te zijn gebracht.
• Afhankelijk van de omgeving kan er vervolgens worden gekozen voor het gebruik
transvan niet vergiftigd lokaas, klapvallen of een combinatievorm van beide. In alle
transgevallen wordt er aanvullend gedetecteerd op sporen.
• Pas wanneer de aanwezigheid van plaagdieren wordt gedetecteerd, wordt er curatief
trans opgetreden. Hierbij kunnen eventueel bestrijdingsmiddelen worden ingezet.
transZodra de overlast is opgelost, worden de bestrijdingsmiddelen door de
transbestrijdingstechnici van EcoQueen verwijderd en keert een locatie terug naar de
transdetectiestatus.
• Bij deze bestrijdingsvorm zijn de adviezen die de bestrijder geeft nog minder
transvrijblijvend dan bij de reguliere bestrijdingsvormen. Daarnaast is een
transverhoging van de bezoekfrequentie meestal noodzakelijk
transom te voorkomen dat de signalering van knaagdieren te lang op zich laat wachten,
transwaardoor de bestrijding ervan wordt bemoeilijkt.

Inspecties

Binnen bedrijven van klanten kunnen inspecties worden uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan Wering- & Hygiëne-inspecties uitgevoerd door een van onze specialisten.
De doelen, welke worden nagestreefd met deze inspecties, zijn:
• Het verbeteren van de wering van plaagdieren door de inspectie te richten op
transbedrijfshygiëne en de bouwtechnische staat.
• Het waarborgen van de kwaliteit van werken door EcoQueen, door het beoordelen
transvan de uitvoering van plaagdierbestrijding door EcoQueen.
• Het beoordelen van de algemene bedrijfshygiëne, de persoonlijke hygiëne en
transproductierisico’s m.b.t. de HACCP betreffende besmetting door plaagdieren.

INHOUD VAN HET Q.R.S.-ABONNEMENT

De Q.R.S-overeenkomst bevat een aantal onderdelen die, afhankelijk van de behoefte van een bedrijf, gebruikt kunnen worden. Elke tak van bedrijfsvoering stelt zijn eigen specifieke eisen t.a.v. de inrichting van het productieproces, magazijnsysteem, veiligheid en hygiëne. Ook bepaalt de aard van het productieproces, samen met de eigenschappen van de grondstoffen en eindproducten, als ook de ligging van het bedrijf en de kwaliteit van de gebouwen, in hoeverre een bedrijf een risico loopt voor plaagdierbesmetting. Zo kan een systeem op maat worden samengesteld dat aan de specifieke eisen van uw bedrijf voldoet.